FLYHACKS Algemene Voorwaarden

Regels voor verkoop en service bij Flyhacks

Meer informatie over Privacybeleid van Flyhacks

FLYHACKS Algemene Voorwaarden

I. BEPALINGEN.

§ 1

In deze Algemene Voorwaarden van Flyhacks, hierna genoemd „Algemene Voorwaarden”, worden de onderstaande woorden als volgt begrepen:

 1. Service - de webpagina flyhacks.com met z'n subpagina's en lokale domeinen,
 2. „Flyhacks” - eigenaar van de Service, dat wil zeggen Flyhacks.com Sp. z.o.o. met haar geregistreerde zetel in Warschau, op ul. Wolność 7D, 01-018 Warschau, en ingeschreven in het Nationaal Gerechtsregister – Kamer van Koophandel met als KvK-nummer 586761, en wiens registerbanden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank voor het district Warschau, 12de Commerciële Divisie, (fiscaal identificatienummer) 5272750999, REGON (statistisch identificatienummer): 363032378, kapitaal: 5000 PLN, e-mailadres: airsupport@flyhacks.com,
 3. „Gebruiker” - De natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid maar met wettelijke juridische capaciteit, gebruikmakend van de door Flyhacks aangeboden diensten,
 4. „Reiziger” – De persoon die in de lucht vervoerd zal worden volgens de contracten die zijn gesloten via de Service. Het kan de gebruiker of een andere door hem aangewezen persoon zijn, en aan wie de gebruiker toestemming heeft gegeven om namens hem te handelen, die de reiziger is,
 5. „Consument” – een persoon gedefinieerd als een consument in de toepasselijke bepalingen van de wet,
 6. „Account” - Gebruikersaccount zoals aangemaakt door de gebruiker voor de Service als gevolg van de registratie die is voltooid volgens de Algemene Voorwaarden,
 7. „IATA” – De internationale Luchtvervoersvereniging,
 8. „GDS Luchtvaartmaatschappij” – entiteit die luchtvaartdiensten aanbiedt, lid van de IATA en beoordeeld als een van de zogenaamde reguliere luchtvaartmaatschappijen,
 9. „LCC Luchtvaartmaatschappij” – entiteit die luchtvaartdiensten aanbiedt, gerangschikt onder de zogenaamde goedkope luchtvaartmaatschappijen,
 10. „Luchtvaartmaatschappij” – GDS- en LCC Luchtvaartmaatschappij,
 11. „Sociale netwerken” – diensten als Facebook.com, Google+, die de gebruikers de mogelijkheid bieden een account aan te maken,
 12. „GTCI” – algemene verzekeringsvoorwaarden die de Service aanbiedt, die een integraal onderdeel van het verzekeringscontract vormen en die voorzien in het aangaan en uitvoeren van het verzekeringscontract, de rechten en plichten van de partijen daarbij en de wijze van betaling van de verzekeraar,
 13. „Verzekerde” – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatieonderdeel zonder rechtspersoonlijkheid, die een verzekeringscontract is aangegaan met verzekeraar, volgens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van verzekeraar (GTCI). In deze Algemene Voorwaarden wordt de term "Verzekerde" afwisselend toegepast door "Gebruiker", afhankelijk van de context,
 14. „Verzekeraar” – Inter Partner Assistance S.A. Met vestiging in Warschau op ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, ingeschreven in het Register van Ondernemers van de districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau, 12de commerciële dienst van het nationale register van het Hof onder nr. KRS 0000320749, NIP 108-00-06-955, REGON: 141688547, met het kapitaal van de buitenlandse verzekeringsmaatschappij Inter Partner Assistance S.A. met maatschappelijke zetel in Brussel, die een vestiging heeft opgericht met een maatschappelijk kapitaal van EUR 31,702,613, gereguleerd door de Nationale Bank van België, met vergunning voor activiteit nr. FSMA 0487, behorende tot de Axa groep,
 15. „Verzekeringscontract” – een verzekeringsovereenkomst tussen de verzekeraar en gebruiker op basis van de GTCI, waarbij der verzekeraar zich binnen het bereik van zijn onderneming akkoord gaat met de prestatie onder de GTCI in het geval van een gebeurtenis die in het verzekeringscontract is voorzien, terwijl de gebruiker ermee akkoord gaat de premie te betalen,
 16. „Aanvraag” – een aanvraag voor een verzekeringscontract dat is ingevuld door de gebruiker en dat de gegevens bevat die nodig zijn om een verzekeringsovereenkomst te sluiten (of die via de hotline zijn ingediend).

II. ALGEMENE BEPALINGEN.

§ 2

 1. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de regels voor het verlenen van diensten door Flyhacks aan de gebruikers en waarvan de diensten de gebruikers toestaan:
  1. vliegtickets te kopen en rechtstreeks met luchtvaartmaatschappijen een overeenkomst te sluiten voor luchtvervoer,
  2. het verzekeringscontract aan te gaan via Flyhacks,
  3. persoonlijke accounts aan te maken en gebruik te maken van al hun functionaliteiten, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van vluchtenoverzichten om vliegtickets te kopen, inclusief de oprichting van de zogenaamde aansluitvluchten, zodat een bepaalde route kan worden uitgevoerd met behulp van verbindende vluchten die door verschillende luchtvaartmaatschappijen worden aangeboden,
  4. de nieuwsbrief te gebruiken.
  5. de mantelovereenkomst voor tussenlandingen met Flyhacks aan te gaan, vergoeding te vragen
  6. de volgende functionaliteiten te gebruiken: prijswaarschuwing, vluchtinformatie.

§ 3

 1. Met betrekking tot het kopen van vliegtickets en waarmee gebruikers een luchtvervoerscontract met luchtvaartmaatschappijen kunnen aangaan, zal Flyhacks als volgt handelen:
  1. met betrekking tot afspraken tussen gebruikers en de GDS luchtvaartmaatschappij - als agent voor de GDS luchtvaartmaatschappij of subagent voor geaccrediteerde IATA-agenten die handelen volgens agentuurovereenkomsten die met de GDS luchtvaartmaatschappij zijn afgesloten,
  2. met betrekking tot overeenkomsten tussen gebruikers en LCC luchtvaartmaatschappijen - als een entiteit die de intentieverklaring van de gebruiker aan de LCC luchtvaartmaatschappij geeft.
 2. Flyhacks neemt deel aan het kopen van een vliegticket door de gebruiker overeenkomstig § 14 - § 17 van deze Algemene Voorwaarden, maar in géén van de gevallen die in deel 1 van deze sectie worden omschreven zal Flyhacks optreden als partij bij een luchtvervoersovereenkomst . In gevallen zoals omschreven in deel 1b, dient Flyhacks niet als een vertegenwoordiger van een partij te worden gezien bij het verwerken van een luchtvervoersovereenkomst, maar zal het de gebruiker in staat stellen om zijn/haar intentieverklaring aan de LCC luchtvaartmaatschappij te verstrekken en om een vliegticket te kopen.
 3. Wat betreft het aangaan van een verzekeringsovereenkomst, fungeert Flyhacks als tussenpersoon overeenkomstig artikel 3 Para. 2 van de Verzekeringswet van 22 mei 2003.
 4. Flyhacks merkt het volgende op:
  1. De LCC luchtvaartmaatschappij is niet onderworpen aan de IATA vervoersregels. Luchtvervoer dat door de LCC luchtvaartmaatschappij wordt geleverd is gebaseerd op regels van dergelijke entiteiten en wordt aan de gebruiker verstrekt alvorens een luchtvervoercontract wordt gesloten. . Flyhacks adviseert de gebruiker om die regels te lezen. Zodra deze regels zijn geaccepteerd in het aankoopproces, zijn ze bindend voor gebruiker.
  2. de contracten die beschreven zijn in deel 1 van deze sectie worden uitgevoerd volgens de regels die door individuele vervoerders worden gesteld. Flyhacks adviseert de gebruiker om die regels te lezen. Zodra deze regels zijn geaccepteerd in het aankoopproces, zijn ze bindend voor de gebruiker.

§ 4

 1. Er worden geen speciale technische vereisten verwacht van de computer, of enig ander apparaat, die de gebruiker gebruikt om van de dienst gebruik te maken. Een internet-verbinding, e-mailadres, standaard besturingssysteem en een bijgewerkte versie van de standaard internet browser zijn voldoende.
 2. Cookies moeten in de browser worden geactiveerd om zo de service op een goede manier te kunnen gebruiken. Cookies zijn voor het behoud en uitvoeren van de gebruikerssessie. Het is mogelijk om ze later te verwijderen via de beschikbare opties in de browser of via andere software. Gedetailleerde informatie over cookies vindt u in het cookiesbeleid – bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden.
 3. De dienst werkt met behulp van het Latijns alfabet en accepteert géén speciale tekens die in individuele talen voorkomen.

§ 5

 1. Het is verboden om handelingen te ondernemen die de Service Software kunnen verstoren.
 2. Het is verboden om illegale inhoud aan de Service toe te voegen, d.w.z. in strijd met de bindende bepalingen van de wet, de regels van het sociale leven of de persoonlijke rechten van derden.

§ 6

 1. Tijdens het gebruik van de Service kan de gebruiker de valuta selecteren uit de beschikbare opties om deze vervolgens de standaardvaluta voor de gebruiker te maken. Dit betekent dat:
  1. alle prijzen die door de dienst worden weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot prijzen voor vliegtickets, worden weergegeven in de door de gebruiker geselecteerde valuta.
  2. de waarde van coupons of andere kortingen van de gebruiker wordt weergegeven in de door de gebruiker geselecteerde valuta, na de eerdere omrekening van de euro,
  3. alle betalingen die door de gebruiker zijn gemaakt, gemaakt zijn in de door de gebruiker geselecteerde valuta.
 2. Flyhacks wijst er bovendien op dat de euro de belangrijkste munteenheid voor de Service zal zijn. Wanneer de gebruiker dientengevolge een andere valuta selecteert als zijn/haar standaard valuta, rekent de dienst de waarde van de coupons en kortingen van Euro om in deze valuta.

III. AANMAKEN VAN HET ACCOUNT.

§ 7

 1. Flyhacks stelt gebruikers in staat om een account aan te maken die hem / haar toegang geeft tot de respectieve functionaliteiten van de Service. Flyhacks draagt de kosten van het onderhouden en functioneren van de service. Het creëren van het account en het gebruik van de respectievelijke functies die daaraan verbonden zijn, zijn gratis voor de gebruiker maar de gebruiker wordt geacht de e-mailinformatie zoals beschreven in § 23 van de Algemene Voorwaarden te tolereren. Wanneer de gebruiker deze informatie niet meer wil ontvangen, heeft hij / zij het recht om de overeenkomst voor het aanmaken van het account, overeenkomstig § 10.2 van de Algemene Voorwaarden, op elk moment te beëindigen. Tegelijkertijd wijst Flyhacks erop dat de in § 23 van de Algemene Voorwaarden beschreven informatie alsook de nieuwsbriefdienst bedoeld in § 20 van de Algemene Voorwaarden, onafhankelijk van elkaar zijn en van elkaar verschillend zullen zijn, met name voor wat betreft de frequentie van e-mail communicatie. Deze bepaling sluit niet uit dat Flyhacks betalingen kan vragen voor het gebruik van sommige functionaliteiten.
 2. Gebruiker kan op twee manieren een account aanmaken via registratie: ofwel zonder de aankoop van een vliegticket ofwel tezamen met de aankoop van een vliegticket.
 3. Wanneer de gebruiker een overeenkomst voor het aanmaken van een account zonder de aankoop van een vliegticket wil sluiten met Flyhacks, dan dient hij/zij het formulier in te vullen dat beschikbaar op elke pagina van de Service is na het klikken op de desbetreffende knop in de werkbalk.
 4. Vervolgens dient de gebruiker de gevraagde gegevens op het hierboven vermelde formulier in te vullen en te klikken op de desbetreffende knop. Het is verboden om onwettige inhoud toe te voegen aan het formulier. Het formulier wordt beschouwd als een aanbod van Flyhacks aan de gebruiker voor het aangaan van een overeenkomst van het aanmaken van een Account.
 5. Voordat het formulier kan worden ingediend, is het nodig om de Algemene Voorwaarden te accepteren.
 6. Door op de knop te klikken, zoals vermeld in bepalingen van hier boven vermelde sub-clausule 4, wordt het registratieformulier aan Flyhacks voorgelegd en wordt aangenomen dat de gebruiker de mogelijkheid die Flyhacks biedt om een account aan te maken, accepteert. Op dat moment wordt de overeenkomst tussen de gebruiker en Flyhacks, voor het aanmaken van een account, afgesloten.
 7. De overeenkomst om een account aan te maken, kan ook tezamen met de aankoop van vliegtickets worden afgesloten. Op het moment dat u op de knop klikt waarmee het aanmaken van een account wordt afgerond, wordt de overeenkomst voor het aanmaken van een account, afgesloten. Nadat u op de desbetreffende knop heeft geklikt, heeft de gebruiker de mogelijkheid om via een respectieve functie zijn/haar account wachtwoord in te stellen.
 8. Een account kan ook worden aangemaakt via een sociale netwerk. Hiervoor moet een persoon die een account wil maken, het sociale netwerk selecteren waarmee hij/zij de Service wil gebruiken. De overeenkomst voor het maken van een account wordt gesloten op het moment dat u op de knop klikt om in te loggen op het sociale netwerk.

§ 8

Op het moment dat de overeenkomst voor het maken van een account is afgesloten, zal Flyhacks gebruikers toegang tot de Service, en de functionaliteiten die Flyhacks aanbiedt via Service, verlenen.

§ 9

Flyhacks raadt de gebruiker aan om al zijn/haar gegevens op te slaan die gebruikt worden om in te loggen, op een wijze zodat ongeautoriseerde personen géén toegang tot deze gegevens hebben.

§ 10

 1. De overeenkomst tot aanmaken van een account wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.
 2. Gebruiker kan de overeenkomst voor het aanmaken van een account op elk moment, en met onmiddellijke ingang, beëindigen via een respectieve accountfunctie, door het verzoek tot opzegging te sturen naar het adres van Flyhacks zoals vermeld in § 1.2 van de Algemene Voorwaarden, per e-mail naar airsupport@flyhacks.com of op enig andere wijze.
 3. Flyhacks kan de overeenkomst voor het aanmaken van een account opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van 14 dagen, indien:
  1. Flyhacks onder liquidatie is,
  2. Flyhacks beslist de Service te beëindigen wegens: wijzigingen in wettelijke, juridische of administratieve beslissingen die verdere dienstverrichtingen onmogelijk zouden maken, of door economische niet-levensvatbaarheid van Service. De opzeggingstermijn dient per e-mail te worden verzonden naar het e-mailadres van de gebruiker dat in Service wordt verstrekt.
 4. Flyhacks kan de overeenkomst tot aanmaken van een account met onmiddellijke ingang beëindigen indien: gebruikers § 5 of § 7.4 zin 2 van de Algemene Voorwaarden overtreden. De opzeggingstermijn wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres van de gebruiker die in de Service is opgenomen.

§ 11

Gebruiker, zodra deze in zijn/haar account is aangemeld, kan deze de functies van de Service gebruiken en zijn/haar gegevens bewerken.

V. AANKOOP VLIEGTICKETS.

§ 14

 1. De gebruiker kan, na het inloggen op het account of zonder in te loggen, vliegtickets bij de luchtvaartmaatschappij kopen op basis van de parameters die hij heeft gespecificeerd.
 2. Betaling per creditcard is de enige beschikbare betaalmethode.

§ 15

 1. De gebruiker dient de plaats van vertrek en aankomst, evenals de vliegdata te selecteren. Vervolgens dient de gebruiker uit de beschikbare verbindingen, inclusief hub-vluchten, de beste verbinding te selecteren door op de betreffende knop op de geselecteerde verbinding te klikken.
 2. Vervolgens dient de gebruiker gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de boeking, inclusief maar niet beperkt tot de naam en achternaam van de passagier, e-mailadres, telefoonnummer, bagagegegevens en, indien de factuuroptie is geselecteerd, de gegevens die nodig zijn voor facturering.
 3. De gegevens die in dit stadium worden getoond, tezamen met de prijs, de bagagegegevens, de route en de vluchtdata, is een uitnodiging van de vervoerder aan de gebruiker en in het geval van hub-vluchten - door de luchtvaartmaatschappijen, om een offerte uit te brengen om een luchtvervoerscontract of contracten af te sluiten. Door op een desbetreffende knop te klikken, verzendt de gebruiker een aanbod om een luchtvervoercontract af te sluiten naar de luchtvaartmaatschappij en, in het geval van hub-vluchten, naar de luchtvaartmaatschappijen. Tegelijkertijd stuurt gebruiker een offerte aan Flyhacks om een aparte overeenkomst voor de dienstverlening af te sluiten die de gebruiker in staat stelt een ticket, of tickets, te kopen via de door de gebruiker geselecteerde Service.
 4. Vervolgens wordt de verificatie van de authenticiteit van de verstrekte creditcardgegevens uitgevoerd. Controleer of de kaart die voor de betaling is gebruikt niet is geblokkeerd en of de financiële middelen op het kaartgebonden bankrekening voldoende zijn.
 5. In geval van negatieve verificatie zoals vermeld in sub-clausule 4 van deze sectie, zal Flyhacks contact opnemen met de gebruiker en heeft deze het recht om aanvullende verificatie van de identiteit van de gebruiker te eisen door de scan van zijn / haar ID en met name ID-kaart of paspoort naar Flyhacks te versturen. Flyhacks heeft ook het recht om de gebruiker te vragen om te betalen met een andere kaart of via een ander betaalmiddel.
 6. De gebruiker wordt op de hoogte gesteld wanneer de verificatie, volgens de procedure beschreven in sub-clausule 4 of 5 van dit artikel, positief is.
 7. Vervolgens wordt de beschikbaarheid van de zitplaats op de route en de beschikbaarheid van de door de gebruiker gekozen prijs geverifieerd. De verificatie houdt verband met het feit dat als gevolg van het proces van real time kaartverkoop door luchtvaartmaatschappijen op basis van verschillende verkoopkanalen, er geen vrije zitplaatsen op de route of voor een aan de gebruiker getoonde prijs meer beschikbaar kunnen zijn tussen het indienen van het aanbod door de gebruiker en het bereiken van dat aanbod aan de luchtvaartmaatschappij. De reden hiervoor kan de zogenaamde wachtrij voor de aankoop van tickets in de systemen van individuele luchtvaartmaatschappijen zijn, die buiten de controle van Flyhacks valt.
 8. Indien de bovengenoemde verificatie van de beschikbaarheid van zitplaatsen en prijzen bij de luchtvaartmaatschappij positief is, ontvangt de gebruiker zijn vliegticket of - in het geval van verbindingsvluchten - vliegtickets op het e-mailadres dat in Service is opgegeven. . Dergelijke e-mailcommunicatie wordt beschouwd als een aanvaarding door de luchtvaartmaatschappij of - bij verbindingsvluchten - door luchtvaartmaatschappijen – van de offerte van de gebruiker om een luchtvervoerscontract af te sluiten. Tegelijkertijd wordt deze e-mailcommunicatie door Flyhacks beschouwd als een acceptatie van het aanbod van de Gebruiker om een serviceovereenkomst te sluiten waarmee de gebruiker de geselecteerde vliegticket of tickets via de Service kan aanschaffen.
 9. In geval van negatieve verificatie van de zitplaatsen en de beschikbaarheid van de prijzen bij de luchtvaartmaatschappij, ontvangt de gebruiker een e-mail op het adres dat in Service is verstrekt om deze te informeren over het niet beschikbaar zijn van de zitplaatsen of zitplaatsen in het gevraagde prijsklasse. Dergelijke e-mailcommunicatie wordt beschouwd als een afwijzing door de leverancier van het aanbod van de gebruiker om het luchtvervoercontract af te sluiten, evenals een afwijzing door Flyhacks van het aanbod om een dienstovereenkomst te sluiten waarmee de geselecteerde vliegticket of tickets via de Service de door u gekozen aankopen kan kopen. Die e-mailcommunicatie kan ook informatie bevatten over actuele ticketprijzen voor de gewenste route of op de alternatieve vluchtdata. Vervolgens kan de gebruiker een nieuw aanbod aan luchtvaartmaatschappijen indienen en een nieuw aanbod aan Flyhacks om serviceovereenkomst te sluiten om gebruiker de geselecteerde vliegticket of tickets via de dienst te kopen. Indien gebruiker geen alternatieve verbindingen wenst te gebruiken, worden alle betalingen die door de gebruiker zijn ingediend binnen 14 dagen geretourneerd. In het geval dat de gebruiker besluit om een nieuw aanbod in te dienen, wordt de door hem/haar betaalde betaling op passende wijze afgerond: als de prijs lager is, wordt het teveel betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de gebruiker geretourneerd en als de prijs hoger is, moet de gebruiker het verschil in de vluchtprijs en transactiekosten betalen. Bij indiening van een nieuw aanbod door de gebruiker, zijn de bepalingen van sub-clausules 1-8 van overeenkomstige toepassing.
 10. Afgezien van de prijs voor de luchtvaart, zal Flyhacks de gebruiker ook de transactiekosten in rekening brengen.
 11. De transactiekosten voor de aankoop van extra bagage online zijn 2 Euro per stuk bagage.
 12. Gebruiker stemt erin om e-facturen van zowel Flyhacks als de luchtvaartmaatschappij te ontvangen.
 13. Voor wat betreft LCC luchtvaartmaatschappij- de Service maakt het mogelijk om een extra formulier in te vullen voor het inchecken. Indien de gebruiker geen incheckgegevens heeft, moet hij/zij extra kosten op de luchthaven betalen.
 14. Wanneer de ticketverkoop procedure wordt onderbroken dan kan Flyhacks contact opnemen met de gebruiker, bijvoorbeeld via e-mail, om deze te helpen bij de aankoop van de tickets en om te helpen het moment te herstellen waarop de aankoopprocedure werd onderbroken.

§ 16

 1. Eventuele wijzigingen van het luchtvervoercontract of terugtrekking van het vervoeren door de lucht is alleen mogelijk indien deze door de individuele vervoerder toegestaan wordt en volgens de voorwaarden die zijn beschreven in de voorwaarden voor het vervoer van die vervoerder. Aan dergelijke wijzigingen kan de noodzaak van extra betaling ten gunste van Carrier gekoppeld zijn.
 2. Wanneer een individuele vervoerder het mogelijk maakt om enige wijziging in het luchtvervoerovereenkomst door te voeren, dan zal Flyhacks de gebruiker in staat stellen om deze wijziging via de dienst uit te voeren. Flyhacks brengt de transactiekosten in rekening voor de wijziging van het luchtvervoercontract of wanneer een luchtvaartmaatschappij zich terugtrekt via de Service.
 3. Wanneer de luchtvaartmaatschappij zich volgens de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij terugtrekt, dan is Flyhacks gerechtigd de transactiekosten te behouden.
 4. De wijziging geschiedt overeenkomstig § 15 van de Algemene Voorwaarden die dienovereenkomstig worden toegepast.

§ 17

Flyhacks wijst de gebruiker op het volgende:

 1. er voor te zorgen dat men bekend is met de visa-verplichtingen in zowel het land van eindbestemming als het land waar wordt overgestapt,
 2. de door de vervoerders van kracht zijnde voorwaarden te controleren met betrekking tot de maximale omvang en het gewicht van de geregistreerde- en handbagage,
 3. om te verifiëren welke voorwerpen in de geregistreerde bagage mogen worden geplaatst en welke niet in het vliegtuig mogen worden vervoerd,
 4. informatie te verkrijgen over douanerechten in individuele landen, inclusief, maar niet beperkt tot, douanerechten met betrekking tot invoer en uitvoer van bepaalde zaken,
 5. informatie te verkrijgen over douanerechten in individuele landen, inclusief, maar niet beperkt tot, douanerechten met betrekking tot invoer en uitvoer van bepaalde zaken,
 6. om vroeg genoeg aan te komen op de luchthaven, waardoor men de tijd heeft die nodig is voor veiligheidscontroles, paspoortcontroles en inchecken van de bagage, indien aanwezig,
 7. zorgvuldig de passagiersgegevens te controleren die de Service heeft vastgelegd, omdat hun latere wijziging kan leiden tot het verzoek tot betaling van extra kosten volgens de voorwaarden van de individuele vervoerder;
 8. géén reserveringen te maken in het land van bestemming totdat de tickets zijn ontvangen vanwege de wachtrij in het bestelsysteem van de luchtvaartmaatschappijen zoals in § 15 beschreven is. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, het boeken van een hotel, auto of lokale excursies,
 9. er bij het plannen van de reis rekening te houden dat het tijdens de overstap nodig kan zijn om opnieuw door de veiligheidscontroles te gaan en ook dat het nodig kan zijn om bagage op te halen en opnieuw in te checken,
 10. om bij het plannen van een overstap op de hoogte te zijn dat het bij sommige luchthavens, vanwege hun omvang, noodzakelijk is om genoeg tijd te reserveren om van de aankomst- naar de vertreklocatie te gaan. Daarom dient de gebruiker dergelijke informatie eerder te hebben verkregen,
 11. wanneer de door de gebruiker aangeschafte vliegticket een aanbieding tegen een goedkopere prijs is, bijvoorbeeld een studententicket, dat de gebruiker een geldig document bij zich dient te hebben waaruit blijkt dat hij/zij recht heeft op tariefverlaging, inclusief maar niet beperkt tot een studentenkaart en dat die samen met het vliegticket getoond dient te worden tijdens het inchecken,
 12. om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde personen géén objecten in de bagage van de gebruiker hebben toegevoegd.

VI. Verzekering.

§ 18

 1. De gebruiker kan via een Service of een door de Flyhacks uitgevoerde hulplijn, een verzekeringsovereenkomst aangaan.
 2. Verzekeringscontracten worden rechtstreeks tussen de gebruiker en de verzekeraar gemaakt, waarbij Flyhacks slechts optreedt als intermediair van de verzekeraar door technische voorwaarden te scheppen voor het maken van een verzekeringsovereenkomst zoals aangegeven in para. 1.
 3. De verzekeringsovereenkomst tussen de gebruiker en de verzekeraar vindt plaats op de dag van betaling van de verzekeringspremie krachtens de GTCI op de in § 14.2 vermelde wijze, indien deze betaling op het tijdstip van de bindende kracht van de prijs voor de verzekeraar op de bankrekening is bijgeschreven, nadat de gebruiker de aanvraag via de dienst eerder heeft ingediend. Indien de aanvraag wordt ingediend zonder betaling van de verzekeringspremie, wordt de verzekeringspremie betaald voor een bedrag dat lager is dan het bedrag dat door de verzekeraar is vastgesteld of wordt de verzekeringspremie betaald na het verstrijken van de gestelde termijn, dan wel wordt de verzekeringsovereenkomst niet gesloten.
 4. De verzekeringsovereenkomst kan worden gesloten met betrekking tot behandelingskosten, ongevallenverzekering, aansprakelijkheid van derden, vertraging van bagage, diefstal of beroving, verzekering tegen annuleringskosten - gebaseerd op de GTCI (Algemene verzekeringsvoorwaarden).
 5. Een verzekeringscontract kan worden aangegaan voor de termijn die gespecificeerd is in de GTCI, maar niet korter dan 2 dagen en niet meer dan 180 dagen.
 6. De door de gebruiker geselecteerde periode van verzekering en de datum van aanvang en einde van de verzekeringsdekking zijn gespecificeerd in de polis ("periode van verzekering").
 7. De gebruiker dient binnen zeven dagen na ontvangst van het verzekeringspolis de verzekeraar schriftelijk in kennis te stellen over eventuele inconsistentie van de gegevens in de verzekeringspolis met het oog op de feitelijke status, inclusief maar niet beperkt tot de gegevens die door de gebruiker in de aanvraag zijn verstrekt. Ook dient deze de juiste gegevens te verstrekken. Zodra de correcte gegevens zijn verstrekt, zal de verzekeraar de desbetreffende wijzigingen aanbrengen, waarvan hij de gebruiker op de hoogte stelt door een kennisgeving van de wijzigingen te sturen naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres.
 8. De rechten en verplichtingen van de gebruiker, de verzekerde en de verzekeraar, de beschrijving van de prestaties die uit hoofde van het verzekeringsovereenkomst verschuldigd zijn en de naleving van vorderingen wegens een gebeurtenis die gedekt wordt door de verzekeringsdekking, vastgelegd in de GTCI.
 9. Gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst heeft de gebruiker het recht om te eisen dat de formulering van het verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt bevestigd.

§ 19

 1. Het aangaan van een verzekeringsovereenkomst via de website vindt plaats volgens de beschrijving in deze paragraaf.
 2. In het kader van het vluchtboekingsproces krijgt de gebruiker in zekere mate de mogelijkheid tot de aanvullende aankoop van verzekeringen. De gebruiker dient eerst kennis te nemen van de verzekeringsgerelateerde informatie die beschikbaar is op de website, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud van de GTCI die een bijlage is van de informatie. Een verklaring over de vluchtboeking samen met de verzekering betekent de verklaring van de gebruiker over het verzoek om een verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar aan te gaan en de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van zowel de bij de vluchtboeking verstrekte gegevens als voor de overdracht van deze gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) aan de verzekeraar; dit betekent ook de keuze van de verzekeringsvariant, de duur van de verzekering, het aantal verzekerde personen en het verzekeringsgebied.
 3. Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag en het betalen van de verzekeringspremie, dient de gebruiker het volgende te doen:
  1. kennis te nemen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
   1. gegevens van de verzekeraar en van Flyhacks als intermediair van de verzekeraar,
   2. adres van verzekeraar en Flyhacks alsmede het e-mailadres en telefoon- of faxnummer van verzekeraar en Flyhacks om zo te communiceren in zaken de verzekeringsovereenkomst,
   3. adres waar klanten terecht kunnen met klacht, indien dat niet hetzelfde als het onder b) vermelde adres
   4. het totaalbedrag en alle overige kosten die in verband met de verzekeringsovereenkomst worden gemaakt,
   5. methode en deadline voor de betaling van de verzekeringspremie,
   6. methode en deadline van de dekking die de verzekeraar biedt en de door de verzekeraar gehanteerde klachtenbeslissingsprocedure,
   7. methode en deadline voor de uitvoering van het herroepingsrecht van de verzekeringsovereenkomst en de vorm van intrekking van de verzekeringsovereenkomst,
   8. potentieel gebrek aan recht op een terugtrekking uit verzekeringsovereenkomst of omstandigheden wanneer de klant het recht van intrekking van verzekeringsovereenkomst verliest,
   9. termijn van verzekeringsovereenkomst of methode en locatie waar de potentiële verzekeringsovereenkomst kan worden beëindigd,
   10. klachtenbeslissingsmethoden en eventuele vervolgingseisen en regels die de verzekeraar kan gebruiken voor toegang tot die procedures.
  2. kennis nemen van de inhoud van de GTCI die beschikbaar is in de Service.
  3. kennis nemen van de verzekeringspremie zoals vermeld in de Service. Om de verzekeringspremie te berekenen, dient de gebruiker het volgende te specificeren: de verzekeringsvariant, de verzekeringsperiode, het aantal verzekerde personen en het dekkingsgebied. De verzekeringspremie (prijs) die wordt berekend met behulp van de rekenmachine voor verzekeringspremies, is bindend voor de verzekeraar tot de datum die is aangegeven als uiterste termijn voor de betaling van de verzekeringspremie. Na die datum is de verzekeraar gerechtigd om een verzekeringsovereenkomst te weigeren, ondanks dat de verzekeringspremie is betaald.
 4. Gebruiker erkent en accepteert dat door te klikken op de optie: "Boek deze vlucht inclusief verzekering" zoals genoemd in Para. hij/zij verzoekt om een verzekeringsovereenkomst te sluiten bij de verzekeraar en hij/zij bevestigt kennis te hebben genomen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden, de GTCI, informatie over de premie en de in paragraaf genoemde informatie. 3
 5. De verzekeringsovereenkomst geschiedt op basis van de Algemene Voorwaarden, GTCI, de gebruikersaanvraag en de berekening van de verzekeringspremie met behulp van de rekenmachine voor verzekeringspremies. De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten op het moment zoals aangegeven in §18.3 van de Algemene Voorwaarden.
 6. Verzekeraar dient te bevestigen dat de verzekeringsovereenkomst is gesloten door het versturen van een verzekeringspolis naar het e-mailadres dat de gebruiker bij de aanvraag heeft opgegeven, samen met de informatie aangegeven in paragraaf. 3, met inbegrip van maar niet beperkt tot de instructie in het herroepingsrecht van de verzekeringsovereenkomst en de vorm van de herroepingsverklaring.

§ 20

 1. Het aangaan van een verzekeringsovereenkomst via de hulplijn die door Flyhacks wordt aangeboden, vindt plaats op de wijze zoals gespecificeerd in deze sectie.
 2. De gebruiker geeft per telefoon de gegevens door die hij/zij nodig heeft om het aanvraagformulier in te vullen, evenals de verzekeringsvariant, de verzekeringsperiode, het aantal verzekerde personen en het dekkingsgebied. Wanneer de gebruiker in de Service de benodigde gegevens voor de vluchtboeking alvast heeft opgegeven en heeft aangegeven de intentie te hebben om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan, dan zal Flyhacks de gebruiker informeren dat deze gegevens gebruikt moeten worden voor de invulling van de aanvraag en het opstellen van de verzekeringsovereenkomst en zal het zal eventueel andere gegevens verzamelen die nodig zijn om de verzekeringsovereenkomst op te stellen.
 3. Nadat de aanvraag is ingevuld, zal Flyhacks naar het tijdens het gesprek doorgegeven e-mailadres van de gebruiker het volgende sturen:
  1. Ingevulde aanvraag met de gegevens die door de gebruiker per telefoon zijn verstrekt;
  2. betreffende GTCI,
  3. Algemene Voorwaarden,
  4. informatie over de premie, de wijze van en de uiterste datum voor de betaling van de premie wat tevens de geldigheidsduur van de aanbieding is
 4. Bovendien zal Flyhacks, samen met de in paragraaf 3 genoemde bevestiging 3, Flyhacks als vertegenwoordiger van de verzekeraar aan de gebruiker de in § 19.3 genoemde informatie samen met de informatie genoemd in para. 3, met inbegrip van maar niet beperkt tot de instructie in het herroepingsrecht van de verzekeringsovereenkomst en de vorm van de herroepingsverklaring.
 5. Voorafgaand aan het betalen van de verzekeringspremie dient de gebruiker kennis te nemen van de volledige bevestiging die hem/haar is toegezonden; In het bijzonder moet de gebruiker:
  1. de Algemene Voorwaarden lezen,
  2. de GTCI lezen
  3. kennis nemen van de hoogte van de verzekeringspremie en de algemene voorwaarden voor de betaling daarvan,
  4. de inhoud van de aangeboden verzekeringspolis lezen.
 6. De gebruiker dient een verklaring af te leggen ter bevestiging van zijn/haar voornemen om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan door te klikken op een link in de e-mail genoemd in para. 3, en door het betalen van de verzekeringspremie, die gelijk is aan het afleggen van een intentieverklaring tot het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. Onder voorbehoud van de volgende zin, is het versturen van deze verklaring een voorwaarde voor het aangaan van een verzekeringsovereenkomst zoals dat is vastgelegd in de wet Consumentenbescherming. Zodra een dergelijke verklaring is verstuurd, betaalt de klant de verzekeringspremie wat een voorwaarde is voor het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. Gebruiker erkent en accepteert dat om de premie te kunnen berekenen, de gebruiker het volgende heeft gespecificeerd: de verzekeringsvariant, de verzekeringsperiode, het aantal verzekerde personen, het dekkingsgebied. De verzekeringspremie verstrekt in de bevestiging zoals vermeld in Par. . 4, is berekend met behulp van de rekenmachine voor verzekeringspremies (prijs); het is bindend voor de verzekeraar tot de datum aangegeven als de betalingsdatum voor de verzekeringspremie (datum van de geldigheid van het aanbod).
 7. De verzekeraar bevestigt dat een verzekeringsovereenkomst is aangegaan door het versturen van een verzekeringspolis naar het e-mailadres dat door gebruiker is opgegeven bij de aanvraag.

§ 21

 1. Het premiebedrag wordt berekend op basis van de door de gebruiker in de aanvraag verstrekte gegevens en volgens de premie-tabel die van kracht is op de dag van het versturen van de aanvraag. Wanneer het verzekeringscontract is gemaakt via:
  1. Service - De gebruiker wordt de berekening van de verzekeringspremie aangeleverd door op de knop te klikken:
   1. Boek en betaal met verzekering, indien hij/zij ervoor heeft gekozen om de vlucht met verzekering direct te kopen
   2. Voeg verzekering toe, als hij/zij heeft besloten een verzekering af te sluiten na de aankoop van de vlucht,
  2. hulplijn - het bedrag wordt tijdens het gesprek aan de gebruiker meegedeeld en vervolgens overeenkomstig § 20 bevestigd.
 2. De betaling van de verzekeringspremie door de gebruiker is mogelijk op de in § 14.2 vermelde wijze. De betaling van de verzekeringspremie vindt plaats:
  1. op het moment dat de verzekeringspremie wordt gecrediteerd op de bankrekening van de betaalagent die als tussenpersoon aan Flyhacks diensten verleent (met inachtneming van §3.3 van deze Algemene Voorwaarden), indien de verzekerde betaalt via een bankoverschrijving of met een betaalkaart;
  2. op het moment van het geven van contant geld aan Flyhacks als tussenpersoon (met inachtneming van §3.3 van deze voorwaarden), indien de verzekerde de premie contant betaalt..
 3. De gebruiker worden de kosten voor het aansluiten van de dienst in rekening gebracht, overeenkomstig de prijzen van zijn of haar telecomoperator.
 4. De gebruiker worden geen andere kosten in rekening gebracht in verband met het aangaan van een verzekeringsovereenkomst, met uitzondering van de verzekeringspremie en de kosten voor de aangesloten dienst of de hulplijn (indien de gebruiker de hulplijn belt), overeenkomstig de prijzen van zijn/haar telecomoperator.
 5. Voor het aangaan van een verzekeringsovereenkomst dient de verzekeringspremie binnen de gestelde termijn door de gebruiker te worden voldaan. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, verstrijkt de geldigheidsduur van het verzoek zonder dat er een beroep wordt gedaan op de verzekeringsdekking.

§ 22

 1. Onder voorbehoud van para. 4. De consument heeft het recht de verzekeringsovereenkomst zonder opgaaf van redenen en zonder extra kosten te herroepen, door middel van een schriftelijke verklaring (kennisgeving) aan de verzekeraar binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de informatie over het aangaan van de verzekeringsovereenkomst overeenkomstig § 19.7 of § 20.7 met de verzekeringspolis wordt bevestigd.
 2. In geval van herroeping door de gebruiker van de verzekeringsovereenkomst, wordt de verzekeringsovereenkomst geacht niet te zijn gesloten en is de consument van zijn verplichtingen ontslagen. Onder voorbehoud van para. 3. hetgeen de partijen hebben uitgevoerd, wordt in ongewijzigde staat (voor zover een wijziging in de dagelijkse gang van zaken noodzakelijk was) binnen dertig dagen terugbetaald:
  1. vanaf de dag van herroeping van de verzekeringsovereenkomst - in het geval van een consument,
  2. vanaf de dag van ontvangst van een verklaring van herroeping van de verzekeringsovereenkomst - in het geval van prestaties van de verzekeraar.
 3. De herroeping van de verzekeringsovereenkomst ontslaat de gebruiker niet van de verplichting tot betaling van de verzekeringspremie voor de duur van de verzekeringsdekking door de verzekeraar.
 4. De verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd:
  1. tenzij anders vermeld in de GTCI - zodra de verzekeringsperiode is verstreken;
  2. op de dag dat de bij verzekeraar of tussenpersoon (Flyhacks) de kennisgeving van opzegging van de verzekeringsovereenkomst wordt afgeleverd.
 5. Wanneer de verzekeringsovereenkomst via de website of de hulplijn tot stand is gekomen, heeft de verzekerde, die consument is, het recht de verzekeringsovereenkomst met de verzekeringstermijn van ten minste 30 dagen binnen 30 dagen te herroepen, nadat hij/zij op de hoogte is gesteld van de verzekeringsovereenkomst.
 6. Indien de verzekeringsovereenkomst rechtstreeks wordt gesloten, heeft verzekerde het recht de verzekeringsovereenkomst op te zeggen, indien deze binnen 30 dagen is gesloten voor een verzekeringstermijn van meer dan zes maanden, en indien verzekerde ondernemer is - binnen 7 dagen na de dag van het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.
 7. Het uitoefenen van de rechten vermeld in para. 5, para. 6 hierboven ontslaat de verzekerde niet van de verplichting tot betaling van de verzekeringspremie voor de duur van de verzekeringsdekking die door de verzekeraar is verstrekt.
 8. Verzekerde heeft recht op terugbetaling van de verzekeringspremie voor de niet verbruikte termijn van verzekering naar rato van de niet verbruikte termijn van verzekering, berekend vanaf het begin:
  1. van de gebeurtenis vermeld in para. 1.2) van dit artikel - na de dag volgend op de dag van levering van de kennisgeving van herroeping;
  2. in geval van overlijden van de verzekerde - na de dag volgend op de dag van overlijden.
 9. Om zich uit de verzekeringsovereenkomst terug te trekken en de terugbetaling van de verzekeringspremie te vorderen, is de verzekerde verplicht om aan de verzekeraar of aan de tussenpersoon (Flyhacks) een schriftelijke verklaring (kennisgeving) af te geven met betrekking tot de terugtrekking uit de verzekeringsovereenkomst. De dag van levering van deze verklaring aan de verzekeraar en/of aan Flyhacks als tussenpersoon (in de zin van § 3.3 van de Algemene Voorwaarden) wordt beschouwd als de dag van opzegging van de verzekeringsovereenkomst.
 10. Om in geval van overlijden van de verzekerde aanspraak te kunnen maken op restitutie van de verzekeringspremie, is de aanvrager verplicht een verkorte versie van het overlijdenscertificaat van verzekerde en een schriftelijk verzoek tot restitutie van de verzekeringspremie aan verzekeraar te overleggen.

§ 23

 1. Behoudens het recht om vorderingen via een gerechtelijke procedure te eisen, is consumentengebruiker of een andere onder de verzekeringsovereenkomst gerechtigde persoon die aanspraak kan maken op de verzekeringsovereenkomst, gerechtigd om de financiële ombudsman te verzoeken de procedure in te stellen voor de buitengerechtelijke regeling van contractgebonden verzekeringen in het geval van een consumentengeschil. De financiële ombudsman is een entiteit die gerechtelijke procedures voert in verband met de buitengerechtelijke afwikkeling van consumentengeschillen, overeenkomstig de wet van 23 september 2016 betreffende de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de Financial Ombudsman: https://rf.gov.pl.
 2. Het is mogelijk buitengerechtelijke procedures in te stellen om een geschil tussen consumentengebruiker gevestigd in de Europese Unie, of een andere persoon die recht heeft op een verzekeringsovereenkomst en die consument, is en de verzekeraar via het ODR-webplatform te beslechten op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het e-mailadres van de verzekeraar: quality@axa-assistance.pl.
 3. Klachten over verzekeringscontract dienen te worden ingediend:
  1. schriftelijk:
   1. persoonlijk ter attentie van de geregistreerde zetel van de verzekeraar;
   2. per post naar het adres van de verzekeraar:
    Dział Jakości/Quality Dept.
    AXA Assistance
    ul. Prosta 68; 00-838 Warszawa
  2. per email verzonden naar: quality@axa-assistance.pl volgens de regels van GTCI.
 4. De klacht moet het volgende omvatten:
  1. naam van de klant, achternaam;
  2. het volledige postadres of e-mailadres van de klant voor levering van het antwoord;
  3. specificatie van de verzekeringsovereenkomst waarop de klacht betrekking heeft;
  4. beschrijving van de beklaagde kwestie en het onderwerp en de omstandigheden die de klacht rechtvaardigen;
  5. door de klant verwachte acties;
  6. indien de klant een antwoord per e-mail verwacht - het verzoek van de klant in dit verband.
 5. Indien tijdens de behandeling van de klacht aanvullende informatie in verband met het verzoek moet worden verkregen, zal de verzekeraar de klant hierover inlichten en de klant alle door de verzekeraar gevraagde informatie en gegevens laten verstrekken in de mate en voor het doel dat nodig is om de klacht te behandelen.
 6. Verzekeraar reageert zonder onnodige vertraging, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het indienen van de klacht. Om deze termijn in acht te nemen is het voldoende om het antwoord te sturen voordat deze verstrijkt.
 7. In bijzonder gecompliceerde gevallen, het voorkomen van de behandeling van de klacht en het geven van een antwoord binnen de in lid 1 genoemde termijn. 10. De verzekeraar licht de reden van de vertraging toe, specificeert de omstandigheden die moeten worden vastgesteld om de zaak te behandelen, geeft de verwachte termijn aan voor de behandeling van de klacht en het geven van een antwoord.
 8. Het antwoord van de verzekeraar wordt verstuurd naar het in lid 1 vermelde postadres. 8.2), tenzij de klant heeft verzocht om verzending per e-mail, dan wordt deze per e-mail verstuurd naar het in para vermelde e-mailadres. 8.3)
 9. Voor zover niet geregeld in de hierboven vermelde klachtenprocedure zijn de bepalingen van de wet van 5 augustus 2015 betreffende de behandeling van klachten van entiteiten op de financiële markten en betreffende de financiële ombudsman van toepassing.
 10. De klant kan een verzoek indienen bij de financiële ombudsman om over zijn/haar zaak te beraadslagen.
 11. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met verzekeringscontract worden beslecht door het gerecht met algemene rechtspraak of de rechterlijke bevoegdheid over de woonplaats of de geregistreerde zetel van de gebruiker (verzekeringnemer), verzekerde of gerechtigde onder de verzekeringsovereenkomst, en, in het geval van een erfgenaam van een verzekerde of een erfgenaam die krachtens het verzekeringscontract is geregeld - door de rechter die bevoegd is over de woonplaats van een erfgenaam van een verzekerde of een erfgenaam die onder het verzekeringscontract is gerechtigd.

§ 24

 1. Verzekeraar is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die op verzoek worden verzonden en van andere gegevens die in verband met de totstandkoming of de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst worden verstrekt.
 2. Persoonlijke gegevens die worden verzonden, worden verwerkt voor de behoeften van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en voor de uitvoering van wettelijk gerechtvaardigde doelen die door de gegevensbeheerder worden bereikt. Onder voorbehoud van de afzonderlijke toestemming van de gebruiker worden ook persoonsgegevens verwerkt om commerciële informatie te verzenden die vallen onder de wet van 18 juli 2002, betreffende elektronische diensten, op het door de gebruiker verstrekte e-mailadres, of per telefoon-, email-, automatisch oproepsysteem of andere communicatiemiddelen, om een verzekeringsovereenkomst te kunnen aanbieden en te sluiten.
 3. Gebruiker heeft recht tot toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en deze te corrigeren.
 4. Het verstrekken van de persoonsgegevens vermeld in het Verzoek is vrijwillig.
 5. Voordat persoonlijke gegevens van andere personen worden verstrekt, moet de gebruiker - bij het aangaan van het verzekeringsovereenkomst namens derden - hun toestemming ontvangen om hun gegevens aan de verzekeraar te verstrekken.

VII. AANSPRAKELIJKHEID.

§ 25

 1. Flyhacks wijst u erop dat het géén partij is bij luchtvaartcontracten. Dergelijke contracten worden gesloten tussen de luchtvaartmaatschappij en de gebruiker. Daarom zal gebruiker de individuele vervoerder aansprakelijk moeten stellen voor niet-nakoming of ongepaste uitvoering van dergelijke afspraken.
 2. Flyhacks wijst erop dat de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk is voor niet-nakoming of onjuiste uitvoering van het luchtvervoercontract overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels over vergoeding en bijstand aan passagiers in geval van nalatenschap, annulering of lange vertraging van vluchten (PB EUL 2004.46.1).
 3. Flyhacks wijst u erop dat het geen partij is bij verzekeringsovereenkomsten. Dergelijke contracten worden rechtstreeks gesloten tussen verzekeraar en gebruiker. Daarom zal de gebruiker de verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk stellen bij niet-nakoming of ongepaste uitvoering van dergelijke contracten.

§ 26

 1. Met betrekking tot niet-consumentengebruikers is Flyhacks aansprakelijk voor niet-nakoming of onjuiste uitvoering van enige overeenkomst die tussen Flyhacks en niet-consumentengebruiker is gesloten, alleen ten aanzien van het bedrag van de transactievergoeding die aan Flyhacks is betaald op grond van de overeenkomst en waarbij niet-naleving of ongepaste prestatie de niet-consumentengebruiker rechtstreeks aan gaan. Flyhacks is niet aansprakelijk voor eventuele verloren winst van niet-consumentengebruiker.
 2. De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing op consumentengebruikers.

VIII. NIEUWSBRIEF.

§ 27

 1. Het formulier in de rubriek "Nieuwsbrief" is het aanbod van Flyhacks aan de gebruiker voor een serviceovereenkomst van de nieuwsbrief.
 2. De gebruiker die met Flyhacks een nieuwsbrief-serviceovereenkomst wil sluiten, dient het bovenstaande formulier in te vullen door zijn/haar e-mailadres daarin te specificeren.
 3. Door op de knop te klikken om het nieuwsbrief abonnement te voltooien, wordt dit formulier naar Flyhacks verzonden. Dit betekent de acceptatie van het aanbod van Flyhacks zoals beschreven in deel 1 van deze sectie. Op dat moment wordt de serviceovereenkomst van de nieuwsbrief gesloten tussen de persoon die het formulier heeft ingevuld en Flyhacks.
 4. Het is niet nodig om een account aan te maken om de nieuwsbrief service te gebruiken.

IX. OVERSTAPSDEKKING.

§ 28

 1. Ter afsluiting van de luchtvervoercontracten zoals beschreven in bijlage 2 van de Algemene Voorwaarden, kan de gebruiker de overstapovereenkomst sluiten met Flyhacks. Om dit te doen, dient de gebruiker een juiste optie te selecteren. Flyhacks kan ook de optie aan de geselecteerde gebruikers voorleggen in het kader van een bepaalde aankoop van een vliegticket, zonder dat er een aanvullende intentieverklaring door de gebruiker moet worden ingevuld.
 2. De gedetailleerde voorwaarden voor overstapdekking worden beschreven in appendix 2 van de Algemene Voorwaarden.
 3. Zodra aan de verplichtingen van Flyhacks jegens de gebruiker uit hoofde van de overstapdekking is voldaan, draagt de gebruiker aan Flyhacks de vorderingen van de gebruiker op de vervoerder wegens een gebeurtenis die onder de overstapdekking valt over tot het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de prestaties van Flyhacks aan de gebruiker in het kader van de overstapdekking.

X. PRIJSWAARSCHUWING.

§ 29

 1. Gebruiker kan ook profiteren van de prijswaarschuwingsdienst.
 2. Om dit te doen moet de gebruiker de vluchtroute opgeven, de periode waarin de prijs moet worden gecontroleerd en de prijs waarover Flyhacks de gebruiker moet informeren.
 3. Zodra de door de gebruiker gekozen prijs het door de gebruiker gekozen niveau bereikt, zal Flyhacks de gebruiker daarover per e-mail informeren.
 4. Het is niet nodig om een account aan te maken om te profiteren van de prijswaarschuwingsdienst.

XI. VLUCHTINFORMATIE.

§ 30

Volgens § 7.1 van de Algemene Voorwaarden kan de gebruiker gratis het account aanmaken en gebruiken, maar de gebruiker ontvangt van Flyhacks per e-mail informatie over interessante vluchtverbindingen of andere diensten die via de dienst toegankelijk zijn.

XII. VERGOEDING ZOEKEN.

§ 31

 1. Flyhacks kan oplossingen aanbieden om gebruikers overeenkomsten te laten sluiten met entiteiten die hulp bieden bij het eisen van een vergoeding van vervoerders als schadevergoeding waar gebruiker recht op heeft volgens de regels voor passagiersrechten voor luchtvaartmaatschappijen inclusief, maar niet beperkt tot, vertraging of annulering van vluchten. Om gebruik te maken van deze dienst van een bedrijf dat onafhankelijk is van Flyhacks, dient de gebruiker het formulier dat beschikbaar is bij de Service in te vullen of dat naar gebruiker is verzonden per e-mail.
 2. De in §24 omschreven dienstverleningsdienst zal geen betrekking hebben op vluchten die zijn gedekt onder de overstapdekking.

XIII. KLACHTEN.

§ 32

 1. Alle klachten met betrekking tot de diensten van Flyhacks dienen bij Flyhacks te worden ingediend via het contactformulier op www.flyhacks.com/contact, of per elektronische post naar het volgende e-mailadres: airsupport@flyhacks.com, of rechtstreeks naar het adres van Flyhacks als genoemd in § 1.2 Van de Algemene Voorwaarden of persoonlijk op het kantoor van Flyhacks, zoals omschreven in § 1.2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. De klacht moet de gebruikersgegevens bevatten die nodig zijn om informatie te sturen over de uitkomst van de beraadslaging van de klacht, en de beschrijving van onregelmatigheden in de dienst die door Flyhacks uitgevoerd zou moeten zijn.
 3. Flyhacks zal de klacht in overweging nemen en zal de gebruiker binnen 14 dagen van ontvangst ervan over de uitslag van de klacht in kennis stellen.

§ 33

 1. Klachten met betrekking tot het niet-nakomen of een ongepaste uitvoering van de luchtvervoerovereenkomst dienen rechtstreeks bij de vervoerders te worden ingediend overeenkomstig de regels van hun algemene voorwaarden en van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 2. Verzekeringscontract gerelateerde klachten dienen te worden ingediend bij de verzekeraar overeenkomstig § 23.3.

XIV. HET HERROEPINGSRECHT VAN DE SERVICEOVEREENKOMST.

§ 34

 1. Behoudens de paragrafen 5 en 7 van dit artikel heeft de gebruiker, indien de gebruiker consument is, het recht om zonder opgaaf van redenen zijn dienstenovereenkomst met Flyhacks te herroepen. De termijn voor herroeping van de overeenkomst verstrijkt 14 dagen na de sluiting ervan.
 2. Om het terugtrekkingsrecht te kunnen gebruiken, moet de gebruiker Flyhacks informeren over zijn/haar beslissing over de terugtrekking door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden op het kantooradres van Flyhacks of via email naar airsupport@flyhacks.com). Gebruiker kan het formulier van onttrekking gebruiken in bijlage 3 van de Algemene Voorwaarden; Dit is echter niet verplicht.
 3. Om de opzegtermijn in acht te nemen, is het voldoende dat de gebruiker informatie over de uitoefening van het terugtrekkingsrecht verzendt alvorens de intrekkingstermijn verstrijkt.
 4. Bij terugtrekking van de overeenkomst met Flyhacks, zal Flyhacks de transactiekosten onmiddellijk aan de gebruiker retourneren, doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de informatie over de terugtrekking. Flyhacks verwerkt de restitutie op dezelfde manier als de betaling is ontvangen tijdens de oorspronkelijke transactie, tenzij de gebruiker duidelijk voor een andere oplossing heeft ingestemd. Gebruiker zal in ieder geval niet de eventuele kosten verbonden aan deze restitutie in rekening worden gebracht.
 5. Indien de gebruiker vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzoekt om volledige uitvoering van de dienst van Flyhacks, verliest de consument het recht om de overeenkomst met Flyhacks met betrekking tot die dienst te herroepen.
 6. Flyhacks wijst erop dat het herroepingsrecht zoals beschreven in deze paragraaf in ieder geval niet van toepassing is op luchtvervoersovereenkomsten tussen gebruiker en de dienst van vervoerders.
 7. Terugtrekking uit verzekeringsovereenkomst vindt plaats overeenkomstig §22

XV. PERSOONLIJKE GEGEVENS.

§ 35

 1. Om te kunnen profiteren van de diensten die beschikbaar zijn in de Service, moet de gebruiker de desbetreffende formulieren invullen. De verstrekking van persoonlijke gegevens is hierbij verplicht. Ook, in overeenstemming met Flyhacks, kan de gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens verstrekken om Flyhacks in staat te stellen te kunnen reageren.
 2. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar het is nodig om te profiteren van diensten die worden aangeboden in de dienst.
 3. Alle persoonlijke gegevens die door gebruikers aan Flyhacks worden verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van het Poolse recht, in de eerste plaats de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten.

§ 36

 1. Flyhacks zal de persoonlijke gegevensbeheerder zijn, onder voorbehoud van Para. 4
 2. Flyhacks kan een andere entiteit toestaan de persoonlijke gegevens die gebruikers verstrekken te verwerken volgens de overeenkomst die met deze entiteit is gesloten.
 3. Voor het uitvoeren van diensten die beschikbaar zijn in de Service, zal toegang worden verleend tot de gegevens van de gebruiker en in het bijzonder gegeven aan vervoerders waarmee de gebruiker een luchtvervoerovereenkomst sluit.
 4. Verzekeraar is de verantwoordelijke voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens vanwege het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst (§ 24).

§ 37

 1. De gebruiker heeft recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en deze te wijzigen. Flyhacks merkt op dat bij de wijziging van gegevens op vliegtickets, regels die zijn omschreven in § 16 van de Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn.
 2. Met betrekking tot de gegevens die aan de vervoerder zijn verstrekt, dient het in punt 1 van dit onderdeel beschreven verzoek eveneens te worden gericht aan de betrokken vervoerder.

§ 38

 1. Flyhacks verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers en gebruikt deze binnen de scope en voor het doel dat nodig is voor het verrichten van door de Service aangeboden diensten.
 2. Op grond van de nieuwsbriefovereenkomst, overeenkomst voor de overstapdekking of toestemming van gebruiker, is Flyhacks gerechtigd bedrijfsinformatie binnen het kader van direct marketing, inclusief informatie die via eindapparaten wordt verzonden (bijvoorbeeld een computer, server) of geautomatiseerde oproepsystemen, te sturen naar e-mailadressen of telefoonnummers die door de gebruikers zijn opgegeven.

§ 39

Persoonsgegevens die door Flyhacks worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan overheidsinstanties die daartoe gerechtvaardigd zijn door bindende wettelijke bepalingen.

§ 40

Flyhacks zal gebruik maken van technische middelen die nodig zijn, op basis van bindende voorschriften, om de persoonsgegevens te beschermen om zo te voorkomen dat onbevoegden toegang tot persoonlijke gegevens krijgen of deze op elektronisch wijze wijzigen.

§ 41

Gebruiker heeft geen mogelijkheid om anoniem of onder een bijnaam te profiteren van diensten die geleverd worden via de Service.

§ 42

 1. Flyhacks legt ook het IP-adres van de gebruiker vast van waaruit hij/zij toegang heeft tot de Service.
 2. Op basis van het IP-adres van de gebruiker en de daaraan verbonden locatie zal Flyhacks de inhoud van de Service optimaliseren om zo zoveel mogelijk te voldoen aan de behoeften van de gebruiker.

XVI. SLOTBEPALINGEN.

§ 43

Flyhacks deelt mee dat men op het volgende websiteadres http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een internetplatform kan vinden voor geschillenbeslechting met betrekking tot de afstandsovereenkomsten tussen consumenten en ondernemers. Het platform is een toegangspunt voor consumenten en ondernemers die het gebruik van online transacties overwegen bij de buitengerechtelijke afwikkeling van consumentengeschillen op het gebied van online transacties.

§ 44

 1. Flyhacks is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden unilateraal te wijzigen; volgens de regels beschreven in de bepalingen van deze sectie en alleen als een van de volgende redenen optreedt:
  1. Flyhacks introduceert nieuwe diensten die verband houden met de betreffende dienst, bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor wat betreft bagage, transfer van luchthavens, transfers van de luchthaven naar de door gebruiker gekozen locatie, boekingen van uitstapjes of toeristische attracties op de bestemming, vlucht of verblijf verzekeringen. In geval van een van deze redenen kunnen de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd voor wat betreft de noodzaak om dergelijke diensten te introduceren in de Algemene Voorwaarden,
  2. wijzigingen in wettelijke bepalingen die het noodzakelijk maken de bepalingen van de voorwaarden te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot bepalingen inzake consumentenbescherming, elektronische diensten, bescherming van persoonsgegevens; indien om welke reden zich ook voordoen, kunnen de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd voor daar waar dat nodig is om ze aan te passen aan nieuwe wettelijke vereisten.
 2. Indien een van de bovengenoemde redenen zich voordoet, zal Flyhacks gebruikers informatie sturen met een link naar de nieuwe inhoud van de Algemene Voorwaarden over de geplande wijziging van de Algemene Voorwaarden. Flyhacks gebruikt daarvoor de e-mails die in zijn verstrekt, ten minste 14 dagen voordat de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.
 3. Gebruikers die de geplande wijzigingen niet accepteren, kunnen de overeenkomst vóór het aanmaken van een account voor de Service opzeggen, overeenkomstig de regels beschreven in § 10.2 van de Algemene Voorwaarden. Wanneer de gebruiker de overeenkomst voor het aanmaken van een account niet beëindigt vóór de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden in werking treden, worden zij bindend voor de gebruiker op de datum die wordt vermeld als de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden in werking treden.

§ 45

 1. Wat gebruikers die geen consument zijn betreft, vallen alle geschillen met Flyhacks onder de jurisdictie van de Poolse rechtbanken. Dergelijke zaken worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is over het adres van de vestigingsplaats van Flyhacks.
 2. Bepalingen van de bovenstaande sub-clausule zijn niet van toepassing op gebruikers die consument zijn.

§ 46

 1. Overeenkomsten tussen Flyhacks en gebruikers die geen consumenten zijn, worden geregeld volgens bepalingen van de Poolse wetgeving.
 2. Overeenkomsten tussen Flyhacks en gebruikers die consumenten zijn, worden geregeld door het Poolse recht, mits deze wetskeuze niet de rechtenbescherming van de consument ontneemt die hij/zij op grond van bepalingen heeft verkregen en die niet uit een overeenkomst of wettelijke regeling mag worden uitgesloten, of op basis van een wet die van toepassing is wanneer de Poolse wet dat niet is.

§ 47

De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op https://flyhacks.nl/algemene-voorwaarden en op het kantoor van Flyhacks, als beschreven in § 1.2 van de Algemene Voorwaarden.

Bijlage 1.

COOKIESBELEID

§ 1

 1. Flyhacks maakt gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstinformatie die op het eindapparaat van de gebruiker wordt opgeslagen (bijv. computer, tablet, smartphone). Cookies kunnen door de IT-systemen van Flyhacks of andere entiteiten worden gelezen.
 2. Flyhacks gebruikt zowel interne cookies, die dus afkomstig zijn van de Service, en externe cookies, dus afkomstig van andere entiteiten dan Flyhacks waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook Ireland Limited en Google Inc.
 3. Flyhacks slaat cookies-bestanden op het apparaat van de gebruiker op, en vervolgens krijgt zij toegang tot informatie daartoe in het belang van statistieken, het analyseren, het aanpassen van de service-inhoud aan individuele gebruikersvoorkeuren, marketing en om de juiste service-activiteiten te waarborgen, inclusief het onderhouden van de sessie na het inloggen. Externe cookies worden opgeslagen voor de behoeften van marketing, klantenservice, optimalisatie van aanbiedingen, statistieken en analyses.

§ 2

 1. Flyhacks informeert zijn gebruikers dat de internetbrowser zo geconfigureerd kan zijn om te voorkomen dat cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen.
 2. Flyhacks wijst erop dat cookies, zodra ze door Flyhacks zijn opgeslagen, door gebruikers kunnen worden verwijderd door: de browser van de respectieve functies, software die voor dit doel bestemd is of het gebruik van respectievelijke tools die beschikbaar zijn in het gebruikerssysteem van de gebruiker.
 3. Informatie over het verwijderen van cookies in de meest populaire browsers vindt u hieronder:

§ 3

Bovendien informeert Flyhacks gebruikers dat elke wijziging in de configuratie van de webbrowser die de opslag van cookies op het apparaat van de gebruiker voorkomt of beperkt, kan leiden tot beperkingen in de functionaliteiten van de geleverde service. Soortgelijke gevolgen kunnen plaatsvinden doordat cookies worden verwijderd wanneer de dienst wordt geleverd. Dit kan ervoor zorgen dat het aanmelden van de Service onmogelijk is of de sessie wordt onderbroken nadat u zich heeft aangemeld.

Bijlage 2.

TUSSENSTOPDEKKING

1. DEFINITIE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN & ALGEMENE INFORMATIE

 • 1.1. Hacked Deal – een reisschema dat bestaat uit vluchten van onafhankelijke luchtvaartmaatschappijen of vervoerders die directe vluchten aanbieden, samengesteld door Flyhacks om de reiziger een aanzienlijke besparing te bieden. Dergelijke vluchten vallen niet onder de overdrachtsgarantie of overeenkomsten voor interlining van de luchtvaartmaatschappijen, maar wel onder de tussenstopdekking, zoals bepaald in punt VIII (artikel 8) hierboven. De Hacked Deal kan verder ook worden aangeduid als de "Aansluitende vlucht" of de "Trip", afhankelijk van de context.
 • 1.2. Aansluitende vlucht – een vlucht waarbij de reiziger verplicht is om over te stappen op een andere vlucht bij een tussenstop naar de eindbestemming.
 • 1.3. Wijziging van reisschema – een wijziging in het reisschema als gevolg van vertraging, annulering of vertrek van een vlucht die door de luchtvaartmaatschappij is verplaatst, zodat de reiziger de volgende vlucht mist op het punt van transfer en/of niet naar zijn eindbestemming gaat. Dit heeft geen betrekking op de situatie waarin de wijziging van het reisschema te wijten is aan een fout van de reiziger of aan een wijziging van de datum of tijd van de vertrekvlucht van een van de luchtverbindingen op verzoek van de reiziger.
 • 1.4. Force majeure - omvat alle gebeurtenissen die niet rationeel kunnen worden voorzien, waar geen verzet tegen kan bestaan of worden voorkomen waaronder, maar niet beperkt tot, gebeurtenissen zoals: oorlogen, overstromingen, branden, natuurrampen, weersomstandigheden, vulkanische uitbarstingen, terroristische aanvallen, stakingen, blokkades en hacker aanvallen, storingen van het internetnetwerk, computervirussen, enz.
 • 1.5. Overstapdekking – dienst die de reiziger kan activeren door op een bepaalde knop op de boekingssite te klikken.
 • 1.6. Hulpdiensten – diensten in verband met de verstrekking van tussenstopdekking die in de volgende gevallen aanvullend aan de reiziger kunnen worden verleend:
  • 1.6.1 indien, na aanvang van de reis, de tweede hub-vlucht binnen de Hacked Deal is verplaatst naar de volgende dag, vertraagd of geannuleerd, en er daarom een alternatieve verbinding voor een andere dag wordt aangeboden aan de reiziger, kan Flyhacks de kosten van de eerste overnachtingsaccommodatie tot Eur 50 per persoon terugbetalen aan de reiziger.
  • 1.6.2 indien de reiziger als gevolg van de reisschemawijziging meer dan 5 uur op het verbindingspunt moet doorbrengen, kan Flyhacks de kosten voor maaltijden en dranken vergoeden tot 10 euro per persoon.
  • 1.6.3 Om de terugbetaling te ontvangen dient de reiziger zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met Flyhacks en de ontvangstbewijzen uiterlijk 14 dagen na het voorval te overleggen. De terugbetalingsprocessen kunnen tot 14 dagen na ontvangst van de volledige documentatie in beslag nemen. De documentatie dient te worden verstuurd naar het adres: Flyhacks.com Sp z o.o. Wolnosc 8d street Warschau 01-018 Polen, met de opmerking: LAYOVER GUARANTEE.
 • 1.7. Het bedrag van de verleende bijstand in het kader van de overstapdekking is onderworpen aan het totale aansprakelijkheidsplafond zoals bepaald in art. 2.2.

2. BEPALINGEN VAN DE OVERSTAPDEKKING

 • 2.1. Flyhacks biedt een reeks ondersteunende diensten ("Overstapdekking") uitsluitend met betrekking tot de routes gemarkeerd als hacked deals en onder de voorwaarden zoals hieronder vermeld.
 • 2.2. In het geval van een reisschemawijziging biedt Flyhacks de reiziger de goedkoopst mogelijke alternatieve verbinding aan; door de lucht of met een ander vervoermiddel (indien de reiziger daartoe besluit) en draagt de daaraan verbonden kosten (met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden) zodat de reiziger zijn/haar eindbestemming kan bereiken, of, indien de reiziger dit wenst, terug kan keren naar de plaats van herkomst (hierna "alternatieve verbinding" genoemd).
 • 2.3. Het maximale bedrag van de aansprakelijkheid onder de overstapdekking (inclusief de totale kosten van de alternatieve aansluiting en alle hulpdiensten) is beperkt tot:
  1. 400 Euro per reiziger voor vluchten binnen één continent
  2. 1000 Euro per reiziger voor intercontinentale vluchten
  (hierna te noemen Aansprakelijkheidsbeperking)
 • 2.4. Als de reiziger niet tevreden is met de door Flyhacks voorgestelde alternatieve verbindingen, kan de reiziger zijn/haar eigen alternatieve verbinding voorstellen mits deze alternatieve verbindingen even duur of goedkoper zijn dan de alternatieve verbindingen die door Flyhacks zijn voorgesteld.
 • 2.5. De alternatieve verbinding moet de reiziger in staat stellen zijn reis voort te zetten binnen 72 uur nadat de reisschemawijziging aan Flyhacks is gemeld of, in het geval de reis nog niet is begonnen, binnen 72 uur vanaf het moment dat de reis gepland was om te beginnen.
 • 2.6. Indien de kosten van de goedkoopst mogelijke alternatieve verbinding hoger zijn dan het aansprakelijkheidsplafond, dekt Flyhacks de kosten tot en met het aansprakelijkheidsplafond, terwijl de reiziger de waarde van dat bedrag moet dragen, met dien verstande dat Flyhacks niet verplicht is het eigen risico tijdelijk namens de reiziger te dekken. De reiziger is verplicht het bedrag aan te vullen alvorens een ticket te kopen.
 • 2.7 In het geval Flyhacks niet in staat is om een alternatieve verbinding aan te bieden die binnen 72 uur aanvangt, zal de reiziger worden terugbetaald met de waarde van het aansprakelijkheidsplafond. Flyhacks voldoet hiermee aan alle verplichtingen onder de overstapdekking, zodat de reiziger geen verdere aanspraken op Flyhacks kan doen gelden.

3. DE OVERSTAPDEKKING - TRANSFERTIJDEN:

 • 3.1. De reiziger wordt op de overstaplocatie geacht tijdig naar de volgende vlucht te gaan. De volgende overstaptijden worden als voldoende geacht voor de reiziger om de overstap te voltooien (hierna aangeduid als "Minimale overstapperiode"):
  1. De reiziger heeft 60 minuten de tijd voor het overstappen wanneer hij/zij reist zonder bagage in te checken;
  2. De reiziger heeft 90 minuten de tijd voor het overstappen met bagage die moet worden ingecheckt;
  3. De reiziger heeft 120 minuten de tijd voor de transfer, indien de transfer een overstap naar een andere terminal op één luchthaven vereist en de reiziger reist met of zonder bagage die moet worden ingecheckt;
  4. De reiziger heeft 180 minuten de tijd voor transfer, indien de transfer een overstap naar een ander vliegveld in hetzelfde grootstedelijk gebied vereist en de reiziger reist met of zonder bagage die moet worden ingecheckt.
 • 3.2 In geval van onenigheid tussen de reiziger en Flyhacks over wanneer de reiziger genoeg tijd heeft om over te stappen (minimale overstapperiode), worden de gegevens van flightstats.com geacht gezaghebbend te zijn.
 • 3.3. Wanneer de reiziger er niet in is geslaagd om over te stappen, ondanks dat deze daar minimaal gedurende de tijd is geweest die beschouwd wordt als de minimale overstaptijd, dan treedt de overstapdekking niet in werking.

4. DE OVERSTAPDEKKING - ANDERE VOORWAARDEN

 • 4.1. De overstapdekking treedt in werking, op voorwaarde dat:
  1. De alternatieve verbinding via Flyhacks is geboekt.
  2. De reiziger heeft Flyhacks, onmiddellijk na kennisneming van de vluchtwijzigingen, op de hoogte gesteld van de noodzaak voor de overstapdekking door te bellen met nummer +48 22 395 60 87. De meldingen worden 24 uur per dag, 7 dagen per week ontvangen.

5. DE OVERSTAPDEKKING - UITZONDERINGEN

 • 5.1. Indien de luchtvaartmaatschappij en/of de luchthaven de reiziger een alternatieve vluchtverbinding of andere voordelen aanbiedt of verplicht is de reiziger aan te bieden, is Flyhacks vrijgesteld van de verplichting om onder de overstapdekking de kosten van dergelijke diensten die samenvallen met de diensten die door de betrokken luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij aan de reiziger worden aangeboden, te dekken.
 • 5.2. Eventuele extra diensten of upgrades worden binnen de overstapdekking niet door Flyhacks gedekt.
 • 5.3. De overstapdekking wordt geacht nietig te zijn indien de reiziger zijn/haar boeking heeft gewijzigd zonder toestemming van Flyhacks.
 • 5.4. De overstapdekking is niet van toepassing in gevallen waarin de wijziging van het reisschema is veroorzaakt door buitengewone omstandigheden waaronder force majeure.

6. OVERIGE

 • 6.1. Om gebruik te kunnen maken van de overstapdekking is de reiziger verplicht om tijdens en na afloop van de reis met Flyhacks samen te werken - in het bijzonder om alle documenten toe te zenden, bijv. een scan van het identiteitsbewijs/paspoort, certificaat van onregelmatigheid van de vlucht, reisdocumenten aangevraagd door medewerkers of partners van Flyhacks.com.

Bijlage 3.

FORMULIER VAN TERUGTREKKING - SJABLOON

(Dit formulier dient uitsluitend te worden ingevuld wanneer u uit de overeenkomst wilt stappen)

FLYHACKS.COM SP.Z O.O.
ul. Wolność 7D, 01-018 Warszawa,
airsupport@flyhacks.com

Ik/wij(*) breng(en) u hierbij op de hoogte van mijn/onze(*) terugtrekking uit de overeenkomst voor de volgende dienst(*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum van de overeenkomst:………………………………………

Naam van de consument: ………………………….………………………………………………………………

Adres van de consument: ……………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………….
Handtekening van de consument
(alleen als het formulier op papier wordt verstuurd)
Datum:……………………………………………
(*) doorhalen indien niet van toepassing